Privacyverklaring en Cookies

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van In Strength. Deze verklaring is van toepassing als je
deze website bezoekt, je jezelf op de website inschrijft voor een dienst of aanmeldt voor de
nieuwsbrief en op alle overige diensten van In Strength.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Hieronder licht
In Strength uit met welk doel en grondslag en welke persoonsgegevens er worden verwerkt.
Ook wordt uitgelegd wat cookies zijn, van welke cookies deze website gebruikmaakt en waarom.

Wees je ervan bewust dat het voor In Strength af en toe nodig is om deze verklaring te wijzigen
of aan te vullen. Regelmatig raadplegen is daarom raadzaam. De meest actuele versie is te
vinden op deze website.

 

 

Contactgegevens In Strength

In Strength is het eigendom van Boaz Lugten. De (contact)gegevens zijn;
Mimosastraat 19
4621 HT Bergen op Zoom

06 – 42744309

KvK 20131461
BTW NL001673999B25

www.instrength.nl
boaz@instrength.nl

 

Doel en grondslag

In Strength verwerkt persoonsgegevens alleen als ze noodzakelijk zijn voor de volgende
doeleinden:

 • Voor het communiceren en het onderhouden van contacten ten behoeve van het
  plaatsen van een bestelling, aankoop van producten, het verlenen van of het afnemen
  van diensten.
 • Voor het opstellen van offertes en aanbiedingen en voor het uitvoeren van afspraken en
  overeenkomsten.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en het verstrekken van andere informatie.
 • Voor het verrichten van of ontvangen van betalingen.
 • Voor het in behandeling nemen van klachten, goed verloop van een klachtprocedures of
  het verbeteren van de dienstverlening.
 • Voor de toepassing en uitvoering van wet- en regelgeving.

 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt In Strength?

Als de verwerking van persoonsgegevens op jouw toestemming heeft plaatsgevonden, dan heb
je altijd het recht om de toestemming in te trekken. De intrekking van een toestemming doet
echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd
ingetrokken.
Van de bezoeker van deze website worden verwerkt:

– Gegevens die via een formulier op de website worden verstrekt. Het kan gaan om een
formulier voor het;
a. inschrijven voor een (online)dienst;
b. opvragen van aanvullende informatie;
c. inschrijven voor de nieuwsbrief;
d. opnemen van contact met In Strength.
– Gegevens in verband met een bezoek aan de website, zoals gegevens ten behoeve van
bezoekersstatistieken.
Van degene die gebruikmaakt van de diensten van In Strength worden verwerkt:
– Contactgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
– Inhoud van (elektronische) berichten over en weer verzonden.
– Gegevens die nodig zijn ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
– Gegevens die nodig zijn voor de betaling van door in Strength verleende diensten.
– Gegevens waarvan de verwerking is vereist op grond van de wet-of regelgeving.
Van de opdrachtnemer of leverancier van In Strength worden verwerkt:
– Contactgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
– Inhoud van (elektronische) berichten over en weer verzonden.
– Gegevens die nodig zijn voor het doen van inkopen, plaatsen van bestellingen en
aanmelding voor de afname van diensten.
– Gegevens die nodig zijn voor het voldoen van betalingen van bestellingen, aankopen en
de afname van diensten.
– Gegevens waarvan de verwerking is vereist op grond van de wet- of regelgeving.
Van derden worden verwerkt:
– Contactgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummers, website en e-mailadres, als
deze aan ons door de desbetreffende derde wordt bekendgemaakt.
– Inhoud van (elektronische) berichten over en weer verzonden.
– Gegevens die nodig zijn voor het voldoen van betalingen van bestellingen, aankopen en
de afname van diensten.
– Andere gegevens die door derden of via contacten van In Strength worden verstrekt, als
en voor zover deze gegevens uit openbare bronnen, zoals website of social media,
herleidbaar zijn.
Verwerkers en andere ontvangers
In Strength gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en neemt de privacy daarvan erg
serieus. Zo verkoopt In Strength nooit jouw persoonsgegevens aan anderen. Als het noodzakelijk
is voor het leveren, uitvoeren of verbeteren van de diensten van In Strength of voor het naleven
van wet- en regelgeving, kan het voorkomen dat andere partijen de persoonsgegevens krijgen.
Als In Strength een ander de opdracht geeft jouw gegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld de
boekhouder, dan vindt dat alleen plaats op basis van een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt
vastgelegd dat er zorgvuldig met de gegevens zal worden omgegaan. Alleen de gegevens die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst van de verwerker zullen worden verstrekt.
Verder kan In Strength gegevens doorgeven aan een ander die, met jouw toestemming of op
grond van de toepasselijke wet- of regelgeving, betrokken is bij de uitvoering van een
overeenkomst.
Voor het technische onderhoud en goede werking van de website kan In Strength een ander
inschakelen. Het kan dan nodig zijn om de gegevens van de bezoeker van de website door te
geven, maar uitsluitend de gegevens die dit doel dienen.
In Strength geeft geen gegevens door aan landen buiten de EER.
Bewaartermijn
In Strength bewaart je persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor deze worden verwerkt. De gegevens worden bewaard zolang jij gebruikmaakt van de
diensten van In Strength en in ieder geval niet langer dan één jaar nadat het gebruik is
beëindigd.
Soms is het op grond van de wet- en regelgeving noodzakelijk om de persoonsgegevens langer
te bewaren. Zo worden bijvoorbeeld gegevens opgeslagen ten behoeve van de financiële
administratie zeven jaar bewaard in verband met de wettelijke (en fiscale) bewaarplicht.
Rechten
De gegevens die In Strength verwerkt zijn persoonlijk en daarom heb jij rechten. Zo heb jij het
recht om;
– inzage in jouw gegevens of een kopie daarvan op te vragen;
– rectificatie, beperking of verwijdering van jouw gegevens te vragen;
– bezwaar te maken tegen de verwerking;
– een verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken weer in te trekken;
– een klacht in te dienen bij In Strength of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Om gebruik te maken van deze rechten kun je contact opnemen door te mailen naar
boaz@instrenght.nl of te bellen naar het nummer 06 – 42744309. In Strength kan om misbruik
te voorkomen vragen om identificatie.
Cookies
In Strength maakt op deze website gebruik van verschillende soorten cookies. Dat zijn kleine
tekstbestandjes die met een pagina van de website worden meegestuurd en via de browser op
de harde schijf van je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Hiermee kunnen
persoonsgegevens worden verzameld.
Soorten cookies
De website maakt gebruikt van functionele cookies, omdat deze onmisbaar zijn voor een goede
werking. Zo kunnen de door jou in de formulieren ingevoerde gegevens worden onthouden,
zodat je gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt.
De analytische cookies gebruikt de website om de bezoekersstatistieken bij te houden en
daarmee het gebruiksgemak van de website te optimaliseren. Zo kan In Strength bijvoorbeeld
rapporten opstellen met betrekking tot de website-activiteit en welke pagina’s goed of slecht zijn
bezocht of bijhouden hoeveel bezoekers op een button hebben geklikt.
Om jouw gedrag op deze website en/of andere websites te kunnen volgen, worden tracking
cookies gebruikt. In Strength vraagt hiervoor je expliciete toestemming. Het is voor jou mogelijk
om deze cookies te verwijderen en/of automatisch te blokkeren. Lees hier informatie over het
verwijderen en blokkeren van cookies: https://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/cookies-verwijderen.
Social Media buttons
Op deze website vind je buttons van sociale netwerken, zoals Facebook of Instagram, van online
platformen zoals WhatsApp of links naar andere websites. In Strength is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de wijze waarop deze organisaties en websites omgaan met jouw
persoonsgegevens. Als je gebruikt wilt maken van deze buttons, is het daarom raadzaam om
ook de privacy- en cookieverklaring van deze derde kanalen te lezen.
Vragen, opmerkingen, klachten
Deze Privacy- en cookieverklaring is met de grootste zorg opgesteld. Het kan zijn dat een
passage onduidelijk is of dat je opmerkingen of klachten hebt. Wanneer dit het geval is dan
verneemt In Strength dit graag. Maak hiervoor gebruik van de (bovenvermelde)
contactgegevens.